Reklamačný poriadok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho

a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v

zmysle platnej legislatívy musí reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151

Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej

činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24

mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane

spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť

dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar

preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení

vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

    a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

    b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

    c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a          mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

    d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

    e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

    f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

    e) všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými

        predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti)

spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá

sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku.

 Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) 

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie

o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň

jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez

zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané emailom.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3

dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité

technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení

spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo

dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na

výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. 

Kupujúcimôže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak

tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo

závažnosť chyby,

2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel,

má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie

peňazí).

3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním

reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou

výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je

potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť,

odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom

kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných

podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho

upozornenie kupujúceho.

POZOR!:

Tovar, ktorý bol zakúpený v zľave nie je možne vrátiť.